Cung cấp hạt nhựa trao đổi ion cho dự án nhá máy nhiệt điện BRVT